فتوای من

سر کوى تو، به جان تو قسم! جاى من است به خـــــــــم زلف تو، در میکده ماواى من است...... عارفانِ رخ تو جملــــــــــــــــه ظلومند و جهول این ظلومىّ و جهولى، سر و سوداى من است...... عاشـــق روى تو حسرت زده اندر طلب است ســــــر نهادن به سر کوى تو، فتواى من است...... عالـــــــم و جاهل و زاهد، همه شیداى تواند این نه تنهـــــــــــــا رقم سرّ سویداى من است...... رخ گشـــــــا، جلوه نما، گوشه چشمى انداز این هــــــــــواى دل غمدیده شیداى من است مسجد و صومعـــــــــه و بتکده و دیر و کنیس هر کجا مــــ

آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
شهریور 90
1 پست